Sluiten

Verkoopsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking, worden alle verkopen uitgevoerd volgens onze hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden :

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2021


1. Definities

1.1. “AXIOMA”: De naamloze vennootschap “AXIOMA” met commerciële benaming “AXIOMA LIGHTING” en zetel te Mannebeekstraat 31, 8790 Waregem, BTW BE- 0542.532.480, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

1.2. “AV”: Onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. “Klant”: Elke rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een bestelling/opdracht plaatst bij AXIOMA.

1.4. “Goederen en diensten”: alle goederen en diensten die deel uitmaken van het productgamma en aanbod van AXIOMA.

1.5. “Website”: https://www.axioma-lighting.nl/


2. Toepassingsgebied AV

2.1. Alle commerciële relaties, zowel huidige als toekomstige, tussen AXIOMA en de Klant, worden beheerst door in hiërarchisch dalende volgorde:

(i) de schriftelijke overeenkomst tussen AXIOMA en de Klant;
(ii) de elektronische orderbevestiging uitgaande van AXIOMA;
(iii) de door AXIOMA schriftelijk/elektronisch aanvaarde bestelbon uitgaande van de Klant;
(iv) de door de Klant schriftelijk/elektronisch aanvaarde offerte van AXIOMA;
(v) deze AV en
(vi) het Belgische recht.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door AXIOMA van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt AXIOMA niet het recht dit later in te roepen.

2.4. AXIOMA behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde AV zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.

2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen AXIOMA en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.


3. Publicitaire aankondigingen & stalen/monsters

3.1. Catalogi, brochures en andere publicitaire aankondigingen, alsook enige vermeldingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, kleuren en/of afbeeldingen van de Goederen zijn louter indicatief en niet-bindend voor AXIOMA.

3.2. Eventuele stalen, monsters en andere prototypes die AXIOMA aan de Klant heeft bezorgd zijn louter indicatief en blijven te allen tijde eigendom van AXIOMA.

3.3. De Klant verbindt er zich toe om deze binnen de 3 maanden na afgifte ongeschonden (inclusief de originele verpakking) en op eigen kosten en risico van de Klant te retourneren aan AXIOMA. Zo niet zullen deze worden gefactureerd en moeten worden betaald.


4. Offerte

Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bovendien omvat een offerte enkel die Goederen en diensten (bv. montage cfr. art. 16) die er uitdrukkelijk in worden vermeld.


5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand (i) na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om AXIOMA te verbinden, dan wel (ii) door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door AXIOMA.

5.2. AXIOMA behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – haar activiteiten of kredietwaardigheid, en bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot te eisen.

5.3. Door het plaatsen van een bestelling, dewelke louter de levering van Goederen tot voorwerp heeft, erkent de Klant uitdrukkelijk en in afwijking van eventuele aankoopvoorwaarden dat dergelijke levering geenszins kan gekwalificeerd worden als een overeenkomst van (onder)aanneming tussen AXIOMA en de Klant, maar louter een koopovereenkomst betreft.

6. Wijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst

Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk en/of elektronisch akkoord van beide partijen, onder meer m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, leverings- en uitvoeringstermijnen, bijkomende specificaties, wettelijk of andere vereisten/voorwaarden). AXIOMA zal zich steeds flexibel opstellen en deze wijzigingen/aanvullingen waar mogelijk proberen te aanvaarden. Bij ontstentenis van voormeld akkoord, wordt ervan uitgegaan dat deze uitgevoerd zijn conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.


7. Advies

7.1. Desgevallend, adviseert AXIOMA de Klant omtrent welke Goederen het meest geschikt zijn, alsook omtrent het gebruik ervan. De Klant erkent dat dit slechts een richtlijn betreft.

7.2. Bovendien gelden alle door AXIOMA verstrekte adviezen en specificaties steeds bij benadering gezien deze gebaseerd zijn op de informatie die zij ontvangt van de Klant.


8. Annulering

Indien AXIOMA voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling/opdracht, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren, zal AXIOMA de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal AXIOMA de overeenkomst annuleren en de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.


9. Prijs

9.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief de kosten betreffende standaardverpakking, doch exclusief BTW, eventuele leverings-, verzekerings-, administratie- en behandelingskosten ingeval van een speciale zending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.2. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is AXIOMA in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.


10. Voorschot

10.1. AXIOMA behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant (i) een voorschot of (ii) integrale voorafbetaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan.

10.2. De niet-tijdige betaling hiervan, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leverings- en/of uitvoeringstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt AXIOMA zich het recht voor de gehele bestelling/opdracht, of een gedeelte ervan, te annuleren, in welk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn van 10% van de prijs van de bestelling/opdracht (excl. BTW), met een minimum van € 500.


11. Recyclagebijdrage

Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte verlichtingsapparaten en batterijen, zal AXIOMA als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage in rekening brengen met betrekking tot de Goederen die onder het toepassingsgebied vallen van de reglementering inzake aanvaardingsplicht.


12. Uitvoering van de overeenkomst

12.1. AXIOMA is enkel gehouden tot uitvoering van de bestelling/opdracht conform de overeenkomst met de Klant. Alle bijkomende diensten en/of Goederen die niet expliciet werden voorzien, zullen worden beschouwd als meerwerk en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

12.2. De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door AXIOMA. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten, plannen, vergunningen, specificaties en instructies, die AXIOMA nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling/opdracht.

12.3. AXIOMA is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart AXIOMA voor aanspraken van derden hieromtrent.

12.4. AXIOMA behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling/opdracht (gedeeltelijk) uit te besteden aan onderaannemers.

12.5. AXIOMA voert de bestelling/opdracht uit op zelfstandige basis. Deze onafhankelijke samenwerking tussen AXIOMA en de Klant brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee.

12.6. Ingeval de uitvoering van de bestelling/opdracht en/of de montage (cfr. art. 16) is opgedeeld in verschillende fases, heeft AXIOMA het recht om de uitvoering van de volgende fase op te schorten tot het moment dat de Klant uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft gegeven omtrent de voorafgaande fase.


13. Termijnen van levering/uitvoering

13.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering en montage steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van AXIOMA.

13.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering en/of montage kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

13.3. De voorziene leverings- en uitvoeringstermijnen vervallen automatisch, in geval:

- AXIOMA niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, documenten, plannen, specificaties, instructies en/of onderdelen van de Klant (cfr. art. 12.2);

- Van toepassing van art. 10.2;

- Van wijzigingen in de bestelling/opdracht;

- Van overmacht en/of hardship (cfr. art. 24)


14. Levering

14.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Goederen steeds “Deliverd At Place (DAP)” (Incoterms® 2020) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres. Het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Goederen gaat over op de Klant van zodra de Goederen, klaar om te worden gelost, ter beschikking worden gesteld aan de Klant op de afgesproken plaats van bestemming.

14.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat, tenzij zij hierom uitdrukkelijk verzoekt, er geen all-risk transportverzekering wordt afgesloten ten gunste van haar maar dat het transport louter gedekt wordt door de standaard transportverzekering van de transporteur.

14.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij beroep doet, worden door AXIOMA naar redelijkheid bepaald. AXIOMA draagt zorg voor een behoorlijke verpakking van de Goederen.

14.4. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de Goederen zijn steeds ten laste van de Klant. De Klant dient aan de levering mee te werken (door o.a. te verzekeren dat de toegangswegen verhard en toegankelijk zijn) en de Goederen op het door de Klant opgegeven adres in ontvangst te nemen, alsook op het afgesproken tijdstip.

14.5. AXIOMA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te maken.

14.6. De leveringsbon zal bij de levering worden overgemaakt aan de Klant.


15. Zichtbare gebreken/non-conformiteit:

15.1. De Klant moet direct bij de levering van de Goederen een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s). De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname, montage schriftelijk aan AXIOMA te melden.

15.2. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.


16. Montage

Montage door de Klant

16.1. Wanneer, desgevallend, wordt overeengekomen dat de Klant de montage van de bij AXIOMA aangekochte Goederen zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. AXIOMA kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de montage.

Montage door AXIOMA

16.2. Wanneer, desgevallend, wordt overeengekomen dat AXIOMA instaat voor de montage, zullen de Goederen worden gemonteerd door ervaren en deskundige monteurs waarop AXIOMA naar eigen keuze beroep doet.

16.3. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de montage:

- Steeds een bijkomende service uitmaakt; alsook

- Door AXIOMA niet de elektrische aansluiting van de lichtlijnen inhoudt. Desgevallend, worden door AXIOMA met verplichte ondersteuning van de Klant en/of een elektrotechnische installateur (aangesteld door de Klant) de lichtlijnen kortstondig op het elektriciteitsnet moeten worden aangesloten om te bepalen of de lichtlijnen al dan niet correct en naar behoren werken.

16.4. De Klant aanvaardt dat het haar volledige verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte montage door AXIOMA bemoeilijken, verlengen en/of verstoren. Bij gebreke hieraan zal de Klant volledig instaan voor het risico en de kosten die hieruit voortvloeien.

16.5. Onverminderd bovenstaande, zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

- De door AXIOMA aangestelde monteurs, zodra deze op de plaats van montage zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien AXIOMA dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld;

- De toegangswegen tot de plaats van montage geschikt en toegankelijk zijn voor het benodigde transport, alsook dat de vloer/weg verhard is zodat hoogtewerkers/verreikers hierop vrij kunnen rijden;

- De aangewezen plaats van opstelling goed verlicht en geschikt is voor montage van de Goederen;

- Tijdelijke of permanente elektriciteits-aansluitingen voor het testen van de lichtlijnen aanwezig zijn;

- De door AXIOMA aangestelde monteurs voldoende geïnformeerd zijn over de eventuele aan de gang zijnde werken en de risico’s

- Het personeel van de Klant op de hoogte werd gebracht van de werken;

- Een veilige opslagplaats voorzien is voor de geleverde Goederen en/of materialen in afwachting van montage;

- De nodige hulp, indien AXIOMA hierom verzoekt, en het materiaal noodzakelijk voor de montage (bv. heftruck en verreiker) aanwezig is.

16.6. Indien de aanvang of de voortgang van de montage van de Goederen wordt vertraagd, verstoord of bemoeilijkt door één of meerdere factoren, zoals in dit artikel beschreven, en waarvoor de Klant verantwoordelijk is, (i) zal de montage niet worden aangevat en/of onmiddellijk worden stopgezet (zonder dat er door AXIOMA enige schadevergoeding verschuldigd is) en (ii) zullen de kosten (zoals onder meer nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur) door AXIOMA aan de Klant worden doorgerekend, met een minimum van € 125.

16.7. Na voltooiing van de montage door AXIOMA, dient de Klant de oplevering hiervan schriftelijk te bevestigen, dewelke geldt als aanvaarding.

16.8. AXIOMA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de werkvloer, bovengronds en/of ondergronds. Voor alle andere schade die eventueel tijdens de montage aangericht wordt door de aangestelde monteurs van AXIOMA, mag de Klant in geen geval het bedrag van de schade in mindering brengen van de te betalen facturen.

De verzekeringsmaatschappij van AXIOMA zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan AXIOMA binnen de 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade.


17. Verborgen gebreken

17.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geniet de Klant voor de geleverde Goederen van een garantie voor verborgen gebreken zoals verstrekt door de producent/fabrikant van de Goederen en dewelke ingaat op het moment van levering van de Goederen (cfr. art. 14.1) en

17.2. De Klant dient deze verborgen gebreken uiterlijk 48 uur na ontdekking ervan, bij aangetekend schrijven aan AXIOMA mee te delen.

17.3. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de Klant kunnen bewijzen dat zij de Goederen zowel voor als na het ontdekken van het gebrek correct heeft bewaard. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik van de betreffende Goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

De Klant is gehouden, in kader van het onderzoek van de klacht door AXIOMA, alle gewenste medewerking te verlenen, onder meer door AXIOMA in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van montage en/of gebruik.

17.4. Eventuele terugzending van de door AXIOMA geleverde Goederen dient eerst schriftelijk door AXIOMA te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

17.5. AXIOMA kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor:

- Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik (incl. het niet-naleven van montage handleiding en/of enige instructies van AXIOMA);

- Gebreken ten gevolge van een onoordeelkundige montage door de Klant of een door de Klant aangewezen derde;

- Gebreken die toe te schrijven zijn aan goederen of apparatuur die niet bij AXIOMA werden aangekocht en dewelke onoordeelkundig zijn gemonteerd en/of niet beantwoorden aan de gangbare Europese normen en/of voorschriften;

- Gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.

17.6. In het algemeen is AXIOMA niet tot enige garantie noch aansprakelijkheid gehouden, wanneer de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de bepalingen van dit artikel. Indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AXIOMA tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de Goederen overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.


18. Klachten

18.1. De waarborgen die AXIOMA aan de Klant aanbiedt ingeval van een geldige klacht (cfr. art. 15 en 17) blijven naar eigen keuze en inzicht van AXIOMA beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging of (ii) herstel. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de transportkosten, alsook enige werkuren die AXIOMA dient te dragen in dit kader aan de Klant in rekening worden gebracht.

18.2. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om haar betalingsverplichtingen op te schorten. De Klant is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.


19. Betaling

19.1. Onverminderd art. 10 en tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van AXIOMA door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum.

19.2. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van (i) factuurdatum, (ii) factuurnummer en een (iii) gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van haar betalingsverplichtingen.

19.3. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

19.4. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.


20. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

20.1. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van (al dan niet een deel van) de factuur op de vervaldag door de Klant:

- Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van AXIOMA verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500 (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van AXIOMA op vergoeding van hoger bewezen schade;

- Behoudt AXIOMA zich het recht voor om elke verdere levering/uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de Klant een schadevergoeding verschuldigd is (zoals bepaald in art. 10.2), en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade;

- Brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

20.2. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.


21. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling/opdracht, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door AXIOMA, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.


22. Eigendomsvoorbehoud

22.1. AXIOMA behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Goederen voor, zelfs wanneer de montage reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Goederen en dit zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende haar bestelling/opdracht niet volledig heeft betaald.

22.2. Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de Goederen te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Worden de Goederen toch aan een derde verkocht (vooraleer de prijs volledig is betaald), dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte Goederen.

22.3. De Klant is er toe gehouden om AXIOMA onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer de Goederen het voorwerp uitmaken van een beslag.

22.4. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat AXIOMA altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Goederen op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover AXIOMA.


23. Aansprakelijkheid

23.1. AXIOMA is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen m.b.t. de leveringen en/of de montage (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van AXIOMA, de Klant of enige andere derde.

23.2. Met uitzondering van de vrijwaring door AXIOMA volgens art. 17.1 is de aansprakelijkheid van AXIOMA in elk geval beperkt tot het laagste bedrag van volgende bedragen: (i) de factuurwaarde van de door AXIOMA geleverde Goederen en/of diensten, (ii) het bedrag dat uitbetaald wordt door de verzekeraar(s) van AXIOMA, en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

23.3. Het bestemmen van de Goederen door de Klant of een door de Klant aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. AXIOMA kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

23.4. De Klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door AXIOMA voor:

- Indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige vervolgschade door de Goederen veroorzaakt);

- Bijkomende schade ontstaan door de verdere aanwending van de Goederen nadat een (zichtbaar en/of verborgen) gebrek was vastgesteld;

- (Bijkomende) schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van AXIOMA (bv. via de gebruikshandleiding);

- Het eventuele verlies van keuringen en/of vergunningen ten gevolge enige modificaties die de Klant of een derde – aangesteld door de Klant – heeft aangebracht aan de Goederen, zelfs wanneer de Klant AXIOMA hiervan voorafgaandelijk van op de hoogte heeft gebracht waartoe verplicht is;

- Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.;

- Schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de Goederen op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;

- Schade ontstaan door het niet-naleven van art. 12.2;

- Schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Goederen na de levering maar voorafgaandelijk aan de montage (door de Klant, een door de Klant aangewezen derde dan wel door AXIOMA) van de Goederen;

- Schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door AXIOMA eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;

- Schade ontstaan nadat de montage overeenkomstig art. 16.7 werd goedgekeurd door de Klant;

- Schade veroorzaakt aan derden tijdens de montage van de Goederen (ingeval AXIOMA conform art. 16.2 e.v. instaat voor de montage);

- Schade veroorzaakt door overmacht of hardship (cfr. art. 24).

- De aansprakelijkheid van AXIOMA kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van AXIOMA, niet door derden.


24. Overmacht/hardship

24.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van AXIOMA en/of de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden (zoals maar niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop AXIOMA beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Goederen, personeelstekort, staking, lock-out, pandemie/epidemie, overheidsmaatregelen, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en dreiging en/of daden van terrorisme).

24.2. Voormelde situaties geven AXIOMA en/of de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant resp. AXIOMA, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.


25. Intellectuele rechten

25.1. AXIOMA garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar Goederen. Evenwel behoudt AXIOMA alle auteursrechten of alle andere intellectuele rechten op de door haar opgemaakte documenten, adviezen, prototypes, stalen/monsters en ontwerpen (niet-limitatieve opsomming), en dit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.

25.2. De Klant garandeert dat de door haar verstrekte gegevens geen inbreuk uitmaken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart AXIOMA voor alle aanspraken van derden hieromtrent.


26. Confidentialiteit

Beide partijen en hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie (o.a. prijslijsten) betreffende de andere partij en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken.


27. Privacy

De verwerking van persoonsgegevens door AXIOMA betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van AXIOMA, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. In dit kader, treedt AXIOMA op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die AXIOMA verzamelt, alsook over de wijze waarop AXIOMA deze gebruikt en verwerkt. Door het aankopen van de Goederen resp. door een overeenkomst af te sluiten met AXIOMA, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.


28. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar AXIOMA haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij AXIOMA hiervan uitdrukkelijk afwijkt.


29. Taal

29.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met AXIOMA.

29.2. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.